Než vyrazíme do ulic …

Pojďme si stručně představit historii tohoto jedinečného města a jeho nejvýznamnější památky, které spoluvytváří zdejší úchvatnou atmosféru – neboli genia loci (ducha místa).

Historie

Poprvé je gotický hrad nad zákruty řeky Vltavy písemně uváděn roku 1253 jako sídlo jihočeských Vítkovců. Po jejich vymření (1302) připadlo panství Rožmberkům, jednomu z nejmocnějších rodů království. Ti za dobu své téměř 300leté vlády Krumlov hospodářsky i kulturně povznesli a pokračovali v budování hradu. Na počátku bouřlivého 17. století se město krátce ocitlo v rukou Habsburků (Rudolf II.), ti jej ale záhy věnovali Eggenberkům (1622). Po necelých sto letech (1719) získávají Krumlov Schwarzenberkové, v jejichž rukách zůstane až do roku 1947. V roce 1963 je historické jádro města prohlášeno městskou památkovou rezervací a roku 1992 je Český Krumlov zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Památky v historickém centru

Historické centrum Č. Krumlova tvoří dvě hlavní části – čtvrť Latrán (na levém břehu Vltavy) přiléhající k hradu a Vnitřní Město na poloostrově na pravém břehu řeky. Ze severní strany chránila Latrán Budějovická brána, dnes jediná dochovaná městská brána z někdejšího počtu devíti. Vybudována byla v letech 1598 až 1602. Dominantou Latránu i celého (historického) města je hrad a zámek, druhý největší areál tohoto druhu v ČR (po Pražském hradu, který je dokonce rozlohou největší na světě). Tvoří jej Hrádek s válcovou věží s ochozem a na 40 dalších budov a paláců. V podhradí “konkuruje” zámecké věži hranolová věž dnes už bývalého kostela sv. Jošta. Na hradní areál navazuje 11hektarová zámecká zahrada tvořená barokním a rokokovým parterem, na jejichž rozhraní stojí kaskádová Neptunova fontána a o kousek dále (dosud) funguje otáčivé hlediště. Jednu z kulis pro jeho představení tvoří rokokový zámeček Bellarie. K severnímu nároží zahrady se přimyká Jízdárna, budova z roku 1745 v duchu vídeňského rokoka, jež sloužila k jezdeckému výcviku za špatného počasí. Dnes slouží jako společenský sál a restaurace.

Na V. nádvoří zámku najdeme světový unikát, výjimečně dochované barokní divadlo v původní podobě z 2. pol. 18. století včetně dochovaných kulis, kostýmů i mašinérie. Zmíněné nádvoří odděluje od zbylé části hradního komplexu (Horního hradu) příkop překlenutý mostem zvaným Na Plášti. Další hradní příkop, mezi I. a II. nádvořím, obývají již od roku 1707 medvědi. Při východní straně Latránu se rozkládá komplex budov (co do rozlohy druhý největší po hradu a zámku) kláštera minoritů a klarisek založeného v pol. 14. století Rožmberky a v posledních letech velkoryse revitalizovaný a přeměněný na kulturní a didaktické centrum. Srdcem stavebně propojených klášterů je původně gotický kostel (vysvěcen roku 1358) Božího Těla a Panny Marie s pozdějšími barokními úpravami. Klášterní zahrady (mj. Tramín) patří k nejstarším ve městě, nicméně v těsném sousedství kláštera se rozprostírá rozlehlá (1,04 ha) Pivovarská zahrada, dnes vyhledávané místo konání prestižních kulturních akcí.

Latrán s Vnitřním Městem, budovaným plánovitě od 13. století, spojuje Lazebnický most (nazývaný tak podle někdejší lazebny v jeho blízkosti), na nějž navazuje Radniční ulice. Z ní odbočuje doleva ulice Parkán, jež prochází mezi vnitřní a vnější hradební zdí vnitřního města. Charakteristické jsou pro ni malé domky natěsnané v úzkém prostoru mezi hradbami. Radniční ulice ústí na čtvercovém náměstí Svornosti, centru historického jádra města. Najdeme zde barokní kašnu s morovým sloupem (z roku 1716). Téměř celou severní stranu náměstí tvoří průčelí radnice s podloubím a renesanční atikou. Horní ulice stoupající z náměstí nás zavede nejprve k Jezuitské koleji (dnes luxusní hotel Růže), která vznikla v letech 1586–1590 jako vůbec jedna z prvních v Čechách. Stavba je bohatě zdobena sgrafity a nástěnnými malbami. Prostranství naproti hotelu Růže a v těsné blízkosti Regionálního muzea, Seminární zahrada, nabízí jeden z nejkrásnějších výhledů na Český Krumlov. Zmíněné Regionální muzeum mimo své stálé expozice a sezónní výstavy láká návštěvníky velkolepým keramickým modelem města, největším svého druhu na světě. Kulturní institucí evropského významu je Egon Schiele Art Centrum – galerie s 5 000 m2 výstavní plochy, jejíž významná část je věnována životu a dílu rakouského expresionisty, malíře a kreslíře Egona Schieleho (1890–1918), který pobýval a tvořil v Č. Krumlově. Nad střechy domů vnitřního města se vypíná věž kostela sv. Víta, gotického trojlodního chrámu z 1. pol. 15. století. Zmíněná věž je novogotická, z konce 19. století. Přes most dr. E. Beneše se dostaneme opět na levý břeh Vltavy, kde se rozkládá městský park a v jeho sousedství, v Linecké ulici, Museum Fotoatelier Seidel, dokonale dochovaný fotoateliér z konce 19. a první poloviny 20. století významných fotografů Josefa Seidela (1859–1935) a jeho syna Františka (1908–1997). Nedaleko odsud stojí synagoga z roku 1909, objekt s pohnutou historií. Dnes je místem setkávání, multifunkčním kulturním, uměleckým, společenským a duchovním prostorem.

více informací najdete v průvodci

Fotogalerie

Ze severu se přicházelo do města Budějovickou branou, zdroj: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU
Český Krumlov při západu slunce, zdroj: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU
Pohled z ochozu zámecké věže na Vnitřní Město, zdroj: Foto: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU
Červánky nad městem, zdroj: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU
Český Krumlov. Zámecká zahrada, zdroj: Foto: Libor Sváček, archiv Vydavatelství MCU

Český Krumlov město